Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Hình Ảnh về: Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Video về: Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Wiki về Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số - Phòng GDĐT Thoại Sơn -

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây: b) Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài 1

a) Viết phân số chỉ phần tô đậm của mỗi hình sau:

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số

b) Viết hỗn số cho phần tô đậm của mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ phân số hoặc hỗn số tương ứng cho mỗi hình.

Giải thích chi tiết:

a) Hình 1 : \( \displaystyle{3 \over 4}\) Hình 2 : \( \displaystyle{2 \over 5}\)

Hình 3 : \( \displaystyle{5 \over 8}\) Hình 4 : \( \displaystyle{3 \over 8}\)

b) Hình 1 : \( \displaystyle1{1 \over 4}\) Hình 2 : \( \displaystyle2{3 \over 4}\)

Hình 3 : \( \displaystyle3{2 \over 3}\) Hình 4 : \( \displaystyle4{1 \over 2}\)

Bài 2

Rút gọn phân số:

\(\dfrac{3}{6}\); \(\dfrac{18}{24}\); \(\dfrac{5}{35}\); \(\dfrac{40}{90}\); \(\dfrac{75}{30}\).

Phương pháp giải:

Khi giảm phân số, bạn có thể làm như sau:

– Xét xem tử số và mẫu số có chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 hay không.

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Tiếp tục làm điều này cho đến khi bạn nhận được phân số đơn giản nhất.

Giải thích chi tiết:

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\); \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\); \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);

\(\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}\).

bài 3

Quy đổi mẫu số các phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{5}\);

b) \(\dfrac{5}{12}\) và \(\dfrac{11}{36}\);

c) \(\dfrac{2}{3}\), \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{4}{5}\).

Phương pháp giải:

Khi bớt mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai.

Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất.

Giải thích chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times 5}= \dfrac{15}{20}\);

\(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times 4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20}\);

b) \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36}\);

Giữ phân số \(\dfrac{11}{36}.\)

c) \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60}\);

\(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\);

\(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\).

bài 4

Nhập dấu thích hợp \((>;\;

\(\dfrac{7}{12}….\dfrac{5}{12}\) \(\dfrac{2}{5}…..\dfrac{6}{15}\) \(\dfrac{ 7}{10}….\dfrac{7}{9}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc so sánh các phân số:

– Hai phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.

– Hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn và ngược lại.

– Nếu hai phân số không cùng mẫu số ta có thể rút bớt mẫu số rồi so sánh hai phân số sau cùng mẫu số.

Giải thích chi tiết:

+) \(\dfrac{7}{12} > \dfrac{5}{12}\) (vì \(7>5\)).

+) Ta có: \(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{6}{15}\)

Vậy \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}\).

+) \(\dfrac{7}{10} 9\)).

Bài 5

Viết phân số thích hợp trên dòng giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên trục số:

Phương pháp giải:

Kết hợp hai phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với mẫu số chung \(6\) rồi tìm phân số giữa chúng .

Tham Khảo Thêm:  Con lợn ống tiền | Truyện giáo dục

Giải thích chi tiết:

Ta có: \( \dfrac {1}{3} = \dfrac {2}{6}\) ; \( \dfrac {2}{3} = \dfrac {4}{6}\).

Mà: \( \dfrac {2}{6}

Chúng tôi điền vào như sau:

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây: b) Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài 1

a) Viết phân số chỉ phần tô đậm của mỗi hình sau:

b) Viết hỗn số cho phần tô đậm của mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ phân số hoặc hỗn số tương ứng cho mỗi hình.

Giải thích chi tiết:

a) Hình 1 : \( \displaystyle{3 \over 4}\) Hình 2 : \( \displaystyle{2 \over 5}\)

Hình 3 : \( \displaystyle{5 \over 8}\) Hình 4 : \( \displaystyle{3 \over 8}\)

b) Hình 1 : \( \displaystyle1{1 \over 4}\) Hình 2 : \( \displaystyle2{3 \over 4}\)

Hình 3 : \( \displaystyle3{2 \over 3}\) Hình 4 : \( \displaystyle4{1 \over 2}\)

Bài 2

Rút gọn phân số:

\(\dfrac{3}{6}\); \(\dfrac{18}{24}\); \(\dfrac{5}{35}\); \(\dfrac{40}{90}\); \(\dfrac{75}{30}\).

Phương pháp giải:

Khi giảm phân số, bạn có thể làm như sau:

– Xét xem tử số và mẫu số có chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 hay không.

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Tiếp tục làm điều này cho đến khi bạn nhận được phân số đơn giản nhất.

Giải thích chi tiết:

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\); \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\); \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);

\(\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}\).

bài 3

Quy đổi mẫu số các phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{5}\);

b) \(\dfrac{5}{12}\) và \(\dfrac{11}{36}\);

c) \(\dfrac{2}{3}\), \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{4}{5}\).

Phương pháp giải:

Khi bớt mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai.

Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất.

Giải thích chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times 5}= \dfrac{15}{20}\);

\(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times 4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20}\);

b) \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36}\);

Giữ phân số \(\dfrac{11}{36}.\)

c) \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60}\);

\(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\);

\(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\).

bài 4

Nhập dấu thích hợp \((>;\;

\(\dfrac{7}{12}….\dfrac{5}{12}\) \(\dfrac{2}{5}…..\dfrac{6}{15}\) \(\dfrac{ 7}{10}….\dfrac{7}{9}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc so sánh các phân số:

– Hai phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.

– Hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn và ngược lại.

– Nếu hai phân số không cùng mẫu số ta có thể rút bớt mẫu số rồi so sánh hai phân số sau cùng mẫu số.

Giải thích chi tiết:

+) \(\dfrac{7}{12} > \dfrac{5}{12}\) (vì \(7>5\)).

+) Ta có: \(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{6}{15}\)

Vậy \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}\).

+) \(\dfrac{7}{10} 9\)).

Bài 5

Viết phân số thích hợp trên dòng giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên trục số:

Phương pháp giải:

Kết hợp hai phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với mẫu số chung \(6\) rồi tìm phân số giữa chúng .

Giải thích chi tiết:

Tham Khảo Thêm:  Nữ Youtuber khiến CĐM dậy sóng vì cách kiếm tiền từ Tinder

Ta có: \( \dfrac {1}{3} = \dfrac {2}{6}\) ; \( \dfrac {2}{3} = \dfrac {4}{6}\).

Mà: \( \dfrac {2}{6}

Chúng tôi điền vào như sau:

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây: b) Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài 1

a) Viết phân số chỉ phần tô đậm của mỗi hình sau:

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số

b) Viết hỗn số cho phần tô đậm của mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ phân số hoặc hỗn số tương ứng cho mỗi hình.

Giải thích chi tiết:

a) Hình 1 : \( \displaystyle{3 \over 4}\) Hình 2 : \( \displaystyle{2 \over 5}\)

Hình 3 : \( \displaystyle{5 \over 8}\) Hình 4 : \( \displaystyle{3 \over 8}\)

b) Hình 1 : \( \displaystyle1{1 \over 4}\) Hình 2 : \( \displaystyle2{3 \over 4}\)

Hình 3 : \( \displaystyle3{2 \over 3}\) Hình 4 : \( \displaystyle4{1 \over 2}\)

Bài 2

Rút gọn phân số:

\(\dfrac{3}{6}\); \(\dfrac{18}{24}\); \(\dfrac{5}{35}\); \(\dfrac{40}{90}\); \(\dfrac{75}{30}\).

Phương pháp giải:

Khi giảm phân số, bạn có thể làm như sau:

– Xét xem tử số và mẫu số có chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 hay không.

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Tiếp tục làm điều này cho đến khi bạn nhận được phân số đơn giản nhất.

Giải thích chi tiết:

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\); \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\); \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);

\(\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}\).

bài 3

Quy đổi mẫu số các phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{5}\);

b) \(\dfrac{5}{12}\) và \(\dfrac{11}{36}\);

c) \(\dfrac{2}{3}\), \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{4}{5}\).

Phương pháp giải:

Khi bớt mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai.

Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất.

Giải thích chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times 5}= \dfrac{15}{20}\);

\(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times 4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20}\);

b) \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36}\);

Giữ phân số \(\dfrac{11}{36}.\)

c) \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60}\);

\(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\);

\(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\).

bài 4

Nhập dấu thích hợp \((>;\;

\(\dfrac{7}{12}….\dfrac{5}{12}\) \(\dfrac{2}{5}…..\dfrac{6}{15}\) \(\dfrac{ 7}{10}….\dfrac{7}{9}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc so sánh các phân số:

– Hai phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.

– Hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn và ngược lại.

– Nếu hai phân số không cùng mẫu số ta có thể rút bớt mẫu số rồi so sánh hai phân số sau cùng mẫu số.

Giải thích chi tiết:

+) \(\dfrac{7}{12} > \dfrac{5}{12}\) (vì \(7>5\)).

+) Ta có: \(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{6}{15}\)

Vậy \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}\).

+) \(\dfrac{7}{10} 9\)).

Bài 5

Viết phân số thích hợp trên dòng giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên trục số:

Phương pháp giải:

Kết hợp hai phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với mẫu số chung \(6\) rồi tìm phân số giữa chúng .

Giải thích chi tiết:

Ta có: \( \dfrac {1}{3} = \dfrac {2}{6}\) ; \( \dfrac {2}{3} = \dfrac {4}{6}\).

Mà: \( \dfrac {2}{6}

Chúng tôi điền vào như sau:

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Tham Khảo Thêm:  Hình ảnh chế Đen Vâu hài hước, thú vị sau MV "Hai Triệu Năm" - Đề án 2020

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Toán lớp 5 trang 148, 149 Ôn tập về phân số

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây: b) Viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài 1

a) Viết phân số chỉ phần tô đậm của mỗi hình sau:

b) Viết hỗn số cho phần tô đậm của mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ phân số hoặc hỗn số tương ứng cho mỗi hình.

Giải thích chi tiết:

a) Hình 1 : \( \displaystyle{3 \over 4}\) Hình 2 : \( \displaystyle{2 \over 5}\)

Hình 3 : \( \displaystyle{5 \over 8}\) Hình 4 : \( \displaystyle{3 \over 8}\)

b) Hình 1 : \( \displaystyle1{1 \over 4}\) Hình 2 : \( \displaystyle2{3 \over 4}\)

Hình 3 : \( \displaystyle3{2 \over 3}\) Hình 4 : \( \displaystyle4{1 \over 2}\)

Bài 2

Rút gọn phân số:

\(\dfrac{3}{6}\); \(\dfrac{18}{24}\); \(\dfrac{5}{35}\); \(\dfrac{40}{90}\); \(\dfrac{75}{30}\).

Phương pháp giải:

Khi giảm phân số, bạn có thể làm như sau:

– Xét xem tử số và mẫu số có chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 hay không.

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Tiếp tục làm điều này cho đến khi bạn nhận được phân số đơn giản nhất.

Giải thích chi tiết:

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\); \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\); \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);

\(\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}\).

bài 3

Quy đổi mẫu số các phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{5}\);

b) \(\dfrac{5}{12}\) và \(\dfrac{11}{36}\);

c) \(\dfrac{2}{3}\), \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{4}{5}\).

Phương pháp giải:

Khi bớt mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai.

Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất.

Giải thích chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times 5}= \dfrac{15}{20}\);

\(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times 4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20}\);

b) \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36}\);

Giữ phân số \(\dfrac{11}{36}.\)

c) \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60}\);

\(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\);

\(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\).

bài 4

Nhập dấu thích hợp \((>;\;

\(\dfrac{7}{12}….\dfrac{5}{12}\) \(\dfrac{2}{5}…..\dfrac{6}{15}\) \(\dfrac{ 7}{10}….\dfrac{7}{9}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc so sánh các phân số:

– Hai phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.

– Hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì bé hơn và ngược lại.

– Nếu hai phân số không cùng mẫu số ta có thể rút bớt mẫu số rồi so sánh hai phân số sau cùng mẫu số.

Giải thích chi tiết:

+) \(\dfrac{7}{12} > \dfrac{5}{12}\) (vì \(7>5\)).

+) Ta có: \(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{6}{15}\)

Vậy \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}\).

+) \(\dfrac{7}{10} 9\)).

Bài 5

Viết phân số thích hợp trên dòng giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên trục số:

Phương pháp giải:

Kết hợp hai phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với mẫu số chung \(6\) rồi tìm phân số giữa chúng .

Giải thích chi tiết:

Ta có: \( \dfrac {1}{3} = \dfrac {2}{6}\) ; \( \dfrac {2}{3} = \dfrac {4}{6}\).

Mà: \( \dfrac {2}{6}

Chúng tôi điền vào như sau:

[/box]

#Toán #lớp #trang #Ôn #tập #về #phân #số #Phòng #GDĐT #Thoại #Sơn

#Toán #lớp #trang #Ôn #tập #về #phân #số #Phòng #GDĐT #Thoại #Sơn

[rule_1_plain]

Related Posts

Top hơn 48 của hình nền dải ngân hà 3d

Hãy cùng xem album hình nền thiên hà 3d Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền thiên hà 3d bên dưới bài viết. Hình…

Top hơn 48 của hình nền người que

Hãy cùng xem album hình nền cá koi cho iphone mới nhất hiện nay và xem chi tiết bộ hình nền cá koi cho iphone dưới bài…

Top hơn 48 của cute hình nền con heo

  Hãy cùng xem album hình nền lợn dễ thương Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền lợn dễ thương bên dưới bài viết….

Top hơn 48 của hình nền cây xanh thiên nhiên

Hãy cùng xem album hình nền cây xanh thiên nhiên Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền cây xanh thiên nhiên bên dưới bài…

Top hơn 48 của hình nền xám trắng

Hãy cùng xem album hình nền baby sans mới nhất hiện nay và xem chi tiết hình nền baby sans dưới bài viết nhé. Ảnh sans đẹp,…

Top hơn 48 của hình nền 11 pro max

Hãy cùng xem album hình nền 11 pro max Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền 11 pro max bên dưới bài viết. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *