Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Hình Ảnh về: Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Video về: Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Wiki về Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng – Phòng GDĐT Thoại Sơn

Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng - Phòng GDĐT Thoại Sơn -

Tính: Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì thể tích của bể sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Bài 1

Tính toán:

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng

a) \(889972 + 96308\); b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}\);

c) \(3+\dfrac{5}{7}\); d) \(926,83 + 549,67\).

Phương pháp giải:

– Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta bớt các mẫu số của hai phân số đó rồi cộng hai phân số sau mẫu số chung.

Giải thích chi tiết:

Một)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{889972}\\{\;\,96308}\end{array}} \\\hline{\,\,\,\,986280}\end{array}\)

b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{10}{12} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{17}{12}\) ;

c) \(3+\dfrac{5}{7} = \dfrac{21}{7}+ \dfrac{5}{7} = \dfrac{26}{7}\)

d) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{926.83}\\{549,67}\end{array }} \\\hline{\,\,1476.50}\end{array}\)

Bài 2

Tính theo cách thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ; \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ; \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ; \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng cho nhóm số có tổng là trăm, tròn nghìn… hoặc nhóm phân số và số thập phân có tổng là một số tự nhiên.

Giải thích chi tiết:

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

\(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{ 7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = \frac{{13}}{9}\)

$\frac{{17}}{{11}} + (\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}) = (\frac{{17}}{{11} } + \frac{5}{{11}}) + \frac{7}{{15}} = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{15}}$

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) \(= (5,87 + 4,13) + 28,69\) \(= 10 + 28,69 = 38,69\).

\(83,75 + 46,98 + 6,25\) \(= (83,75 + 6,25) + 46,98\) \(= 90 + 46,98 = 136,98\).

bài 3

Không thực hiện phép tính, hãy nêu dự đoán tìm \(x\) :

a) \(x + 9,68 = 9,68\) ; b) \(\dfrac{2}{5}+x = \dfrac{4}{10}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng thuộc tính: Số \(0\) cộng với bất kỳ số nào bằng chính số đó.

Giải thích chi tiết:

a) \(x + 9,68 = 9,68\)

Vậy \(x = 0\), vì \(0\) cộng với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó.

b) \(\dfrac{2}{5}+ x = \dfrac{4}{10}\)

Ta có \(\dfrac{4}{10} =\dfrac{4:2}{10:2}= \dfrac{2}{5}\)

Từ đó ta có: \(\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{2}{5}\).

Vậy \(x = 0\), vì \(0\) cộng với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó.

bài 4

Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy \(\dfrac{3}{10}\) thể tích của bể. Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì thể tích của bể sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

– Tính số thể tích của bể mà 2 vòi chảy được trong 1 giờ, tức là thực hiện phép tính \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \)

– Chuyển đổi kết quả vừa tìm được dưới dạng phần trăm.

Giải thích chi tiết:

Bản tóm tắt:

Vòi đầu tiên hàng giờ: \(\dfrac{1}{5}\) thể tích bể

Mỗi giờ vòi thứ hai: \(\dfrac{3}{10}\) thể tích bể

1 giờ cả hai vòi: …% thể tích bể?

Giải pháp

Số phần thể tích của bể mà cả hai vòi chảy được trong một giờ là:

\(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} = \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

\(\dfrac{5}{10}=0,5 = 50\%\)

Trả lời: \(50\%\) thể tích bể.

Tham Khảo Thêm:  Rapper Lisa Bao Nhiêu Tuổi, Rapper Lisa Sinh Năm Bao Nhiêu

Lý thuyết

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: \(a + b = b + a\)

Thuộc tính kết hợp: \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Cộng 0: \(a + 0 = 0 + a = a\)

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng – loigiaihay.com

Tính: Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì thể tích của bể sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Bài 1

Tính toán:

a) \(889972 + 96308\); b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}\);

c) \(3+\dfrac{5}{7}\); d) \(926,83 + 549,67\).

Phương pháp giải:

– Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta bớt các mẫu số của hai phân số đó rồi cộng hai phân số sau mẫu số chung.

Giải thích chi tiết:

Một)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{889972}\\{\;\,96308}\end{array}} \\\hline{\,\,\,\,986280}\end{array}\)

b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{10}{12} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{17}{12}\) ;

c) \(3+\dfrac{5}{7} = \dfrac{21}{7}+ \dfrac{5}{7} = \dfrac{26}{7}\)

d) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{926.83}\\{549,67}\end{array }} \\\hline{\,\,1476.50}\end{array}\)

Bài 2

Tính theo cách thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ; \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ; \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ; \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng cho nhóm số có tổng là trăm, tròn nghìn… hoặc nhóm phân số và số thập phân có tổng là một số tự nhiên.

Giải thích chi tiết:

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

\(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{ 7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = \frac{{13}}{9}\)

$\frac{{17}}{{11}} + (\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}) = (\frac{{17}}{{11} } + \frac{5}{{11}}) + \frac{7}{{15}} = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{15}}$

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) \(= (5,87 + 4,13) + 28,69\) \(= 10 + 28,69 = 38,69\).

\(83,75 + 46,98 + 6,25\) \(= (83,75 + 6,25) + 46,98\) \(= 90 + 46,98 = 136,98\).

bài 3

Không thực hiện phép tính, hãy nêu dự đoán tìm \(x\) :

a) \(x + 9,68 = 9,68\) ; b) \(\dfrac{2}{5}+x = \dfrac{4}{10}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng thuộc tính: Số \(0\) cộng với bất kỳ số nào bằng chính số đó.

Giải thích chi tiết:

a) \(x + 9,68 = 9,68\)

Vậy \(x = 0\), vì \(0\) cộng với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó.

b) \(\dfrac{2}{5}+ x = \dfrac{4}{10}\)

Ta có \(\dfrac{4}{10} =\dfrac{4:2}{10:2}= \dfrac{2}{5}\)

Từ đó ta có: \(\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{2}{5}\).

Vậy \(x = 0\), vì \(0\) cộng với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó.

bài 4

Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy \(\dfrac{3}{10}\) thể tích của bể. Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì thể tích của bể sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

– Tính số thể tích của bể mà 2 vòi chảy được trong 1 giờ, tức là thực hiện phép tính \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \)

– Chuyển đổi kết quả vừa tìm được dưới dạng phần trăm.

Giải thích chi tiết:

Bản tóm tắt:

Vòi đầu tiên hàng giờ: \(\dfrac{1}{5}\) thể tích bể

Mỗi giờ vòi thứ hai: \(\dfrac{3}{10}\) thể tích bể

1 giờ cả hai vòi: …% thể tích bể?

Giải pháp

Số phần thể tích của bể mà cả hai vòi chảy được trong một giờ là:

\(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} = \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

\(\dfrac{5}{10}=0,5 = 50\%\)

Trả lời: \(50\%\) thể tích bể.

Lý thuyết

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tham Khảo Thêm:  Top 13 Bài Thơ Hay Của Nhà Thơ Cao Bá Quát

Tính chất giao hoán: \(a + b = b + a\)

Thuộc tính kết hợp: \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Cộng 0: \(a + 0 = 0 + a = a\)

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

Tính: Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì thể tích của bể sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Bài 1

Tính toán:

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng

a) \(889972 + 96308\); b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}\);

c) \(3+\dfrac{5}{7}\); d) \(926,83 + 549,67\).

Phương pháp giải:

– Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta bớt các mẫu số của hai phân số đó rồi cộng hai phân số sau mẫu số chung.

Giải thích chi tiết:

Một)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{889972}\\{\;\,96308}\end{array}} \\\hline{\,\,\,\,986280}\end{array}\)

b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{10}{12} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{17}{12}\) ;

c) \(3+\dfrac{5}{7} = \dfrac{21}{7}+ \dfrac{5}{7} = \dfrac{26}{7}\)

d) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{926.83}\\{549,67}\end{array }} \\\hline{\,\,1476.50}\end{array}\)

Bài 2

Tính theo cách thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ; \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ; \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ; \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng cho nhóm số có tổng là trăm, tròn nghìn… hoặc nhóm phân số và số thập phân có tổng là một số tự nhiên.

Giải thích chi tiết:

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

\(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{ 7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = \frac{{13}}{9}\)

$\frac{{17}}{{11}} + (\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}) = (\frac{{17}}{{11} } + \frac{5}{{11}}) + \frac{7}{{15}} = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{15}}$

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) \(= (5,87 + 4,13) + 28,69\) \(= 10 + 28,69 = 38,69\).

\(83,75 + 46,98 + 6,25\) \(= (83,75 + 6,25) + 46,98\) \(= 90 + 46,98 = 136,98\).

bài 3

Không thực hiện phép tính, hãy nêu dự đoán tìm \(x\) :

a) \(x + 9,68 = 9,68\) ; b) \(\dfrac{2}{5}+x = \dfrac{4}{10}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng thuộc tính: Số \(0\) cộng với bất kỳ số nào bằng chính số đó.

Giải thích chi tiết:

a) \(x + 9,68 = 9,68\)

Vậy \(x = 0\), vì \(0\) cộng với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó.

b) \(\dfrac{2}{5}+ x = \dfrac{4}{10}\)

Ta có \(\dfrac{4}{10} =\dfrac{4:2}{10:2}= \dfrac{2}{5}\)

Từ đó ta có: \(\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{2}{5}\).

Vậy \(x = 0\), vì \(0\) cộng với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó.

bài 4

Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy \(\dfrac{3}{10}\) thể tích của bể. Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì thể tích của bể sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

– Tính số thể tích của bể mà 2 vòi chảy được trong 1 giờ, tức là thực hiện phép tính \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \)

– Chuyển đổi kết quả vừa tìm được dưới dạng phần trăm.

Giải thích chi tiết:

Bản tóm tắt:

Vòi đầu tiên hàng giờ: \(\dfrac{1}{5}\) thể tích bể

Mỗi giờ vòi thứ hai: \(\dfrac{3}{10}\) thể tích bể

1 giờ cả hai vòi: …% thể tích bể?

Giải pháp

Số phần thể tích của bể mà cả hai vòi chảy được trong một giờ là:

\(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} = \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

\(\dfrac{5}{10}=0,5 = 50\%\)

Trả lời: \(50\%\) thể tích bể.

Lý thuyết

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: \(a + b = b + a\)

Thuộc tính kết hợp: \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Cộng 0: \(a + 0 = 0 + a = a\)

Đăng bởi: Phòng GDĐT Thoại Sơn

Tham Khảo Thêm:  Top hơn 48 của hình nền mầm cây non

Chuyên mục: Tài nguyên học tập

Xem thêm Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép cộng – loigiaihay.com

Tính: Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì thể tích của bể sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Bài 1

Tính toán:

a) \(889972 + 96308\); b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}\);

c) \(3+\dfrac{5}{7}\); d) \(926,83 + 549,67\).

Phương pháp giải:

– Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta bớt các mẫu số của hai phân số đó rồi cộng hai phân số sau mẫu số chung.

Giải thích chi tiết:

Một)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{889972}\\{\;\,96308}\end{array}} \\\hline{\,\,\,\,986280}\end{array}\)

b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{10}{12} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{17}{12}\) ;

c) \(3+\dfrac{5}{7} = \dfrac{21}{7}+ \dfrac{5}{7} = \dfrac{26}{7}\)

d) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{926.83}\\{549,67}\end{array }} \\\hline{\,\,1476.50}\end{array}\)

Bài 2

Tính theo cách thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ; \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ; \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ; \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng cho nhóm số có tổng là trăm, tròn nghìn… hoặc nhóm phân số và số thập phân có tổng là một số tự nhiên.

Giải thích chi tiết:

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

\(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{ 7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = \frac{{13}}{9}\)

$\frac{{17}}{{11}} + (\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}) = (\frac{{17}}{{11} } + \frac{5}{{11}}) + \frac{7}{{15}} = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{15}}$

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) \(= (5,87 + 4,13) + 28,69\) \(= 10 + 28,69 = 38,69\).

\(83,75 + 46,98 + 6,25\) \(= (83,75 + 6,25) + 46,98\) \(= 90 + 46,98 = 136,98\).

bài 3

Không thực hiện phép tính, hãy nêu dự đoán tìm \(x\) :

a) \(x + 9,68 = 9,68\) ; b) \(\dfrac{2}{5}+x = \dfrac{4}{10}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng thuộc tính: Số \(0\) cộng với bất kỳ số nào bằng chính số đó.

Giải thích chi tiết:

a) \(x + 9,68 = 9,68\)

Vậy \(x = 0\), vì \(0\) cộng với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó.

b) \(\dfrac{2}{5}+ x = \dfrac{4}{10}\)

Ta có \(\dfrac{4}{10} =\dfrac{4:2}{10:2}= \dfrac{2}{5}\)

Từ đó ta có: \(\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{2}{5}\).

Vậy \(x = 0\), vì \(0\) cộng với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó.

bài 4

Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy \(\dfrac{3}{10}\) thể tích của bể. Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì thể tích của bể sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

– Tính số thể tích của bể mà 2 vòi chảy được trong 1 giờ, tức là thực hiện phép tính \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \)

– Chuyển đổi kết quả vừa tìm được dưới dạng phần trăm.

Giải thích chi tiết:

Bản tóm tắt:

Vòi đầu tiên hàng giờ: \(\dfrac{1}{5}\) thể tích bể

Mỗi giờ vòi thứ hai: \(\dfrac{3}{10}\) thể tích bể

1 giờ cả hai vòi: …% thể tích bể?

Giải pháp

Số phần thể tích của bể mà cả hai vòi chảy được trong một giờ là:

\(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} = \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

\(\dfrac{5}{10}=0,5 = 50\%\)

Trả lời: \(50\%\) thể tích bể.

Lý thuyết

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: \(a + b = b + a\)

Thuộc tính kết hợp: \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Cộng 0: \(a + 0 = 0 + a = a\)

[/box]

#Toán #lớp #trang #Phép #cộng #Phòng #GDĐT #Thoại #Sơn

#Toán #lớp #trang #Phép #cộng #Phòng #GDĐT #Thoại #Sơn

[rule_1_plain]

Related Posts

Top hơn 48 của hình nền dải ngân hà 3d

Hãy cùng xem album hình nền thiên hà 3d Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền thiên hà 3d bên dưới bài viết. Hình…

Top hơn 48 của hình nền người que

Hãy cùng xem album hình nền cá koi cho iphone mới nhất hiện nay và xem chi tiết bộ hình nền cá koi cho iphone dưới bài…

Top hơn 48 của cute hình nền con heo

  Hãy cùng xem album hình nền lợn dễ thương Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền lợn dễ thương bên dưới bài viết….

Top hơn 48 của hình nền cây xanh thiên nhiên

Hãy cùng xem album hình nền cây xanh thiên nhiên Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền cây xanh thiên nhiên bên dưới bài…

Top hơn 48 của hình nền xám trắng

Hãy cùng xem album hình nền baby sans mới nhất hiện nay và xem chi tiết hình nền baby sans dưới bài viết nhé. Ảnh sans đẹp,…

Top hơn 48 của hình nền 11 pro max

Hãy cùng xem album hình nền 11 pro max Mới nhất và hiện tại, xem chi tiết hình nền 11 pro max bên dưới bài viết. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *